Download algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities :
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven :
Starktotaal.nl :
De onderneming met de handelsnaam "Starktotaal B.V.",ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57935769
De website :
De website van starktotaal.nl, en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijke uitzondering aan de op de website aanwezige 'links' naar andere websites.
Product :
Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Starktotaal.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
Klant :
Iedere natuurlijke persoon die met Starktotaal.nl handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).
 
Artikel 2 Algemeen :
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Starktotaal.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.
 
Artikel 3 Aanbiedingen, offerten en bestellingen :
1.Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle deuren geleverd zonder toebehoren zoals scharnieren, sloten, alsmede infrezingen hiervoor. Verder zijn de deuren niet afgelakt, ook indien deze op de site wel bij het product op de foto en/of tekening worden getoond.
3.Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Starktotaal.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
4.De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 
Artikel 4 Overeenkomst :
1.De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Starktotaal.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
In deze orderbevestiging zullen wij de klant erop wijzen deze orderbevestiging goed te controleren.
2.In dien er op verzoek van de klant bewerkingen aan de deur hebben plaatsgevonden wordt de klant hier door Starktotaal.nl op gewezen en kan deze niet meer omgeruild worden of retour gezonden.
Tot slot zullen wij de factuur door de klant voor accoord laten ondertekenen en retourneren.
3.Indien op verzoek van de klant door Starktotaal.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Starktotaal.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
4.Bij het retour nemen van goederen worden buiten transportkosten, nog omruilingskosten in rekening gebracht. De totale kosten inclusief transport voor de nieuwe bestelling en het retour nemen van de oude bestelling zijn € 50,00 incl. 21% BTW.
 
Artikel 5 Levering :
1.Starktotaal.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen.Starktotaal.nl is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook.
2.Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Starktotaal.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren. Er zal altijd op een door de klant aangegeven afleveradres geleverd worden, waarbij Starktotaal.nl de wijze van verzending bepaalt. Starktotaal.nl brengt hiervoor kosten in rekening conform onderstaand:
 
Voor levering op Texel of op 1 van de andere Waddeneilanden worden de werkelijke kosten in rekening gebracht, geheel in overleg met de klant.
Afhalen door de klant is mogelijk.
Levering buiten Nederland is ook mogelijk, transportkosten hiervoor zijn op aanvraag.
De betaling geschiedt in dat geval of 3 dagen vóór levering of á contant.
Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Starktotaal.nl geen enkele verantwoording.
3.Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. Hiervoor worden de oorspronkelijke herleveringskosten nogmaals in rekening gebracht.
 
Artikel 6 Retourzendingen :
1.Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retourzenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
2.Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien:
- het product en/of de producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper
- de verpakking van het product onbeschadigd is
- het product en/of de producten geheel compleet zijn
- in de originele verpakking en in originele staat zijn
- het product en/of de producten ongebruikt zijn
- het product en/of de producten schoon zijn
- het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wjjze gemonteerd is en/of zijn geweest, bijbehorende montagematerialen voorzover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden
in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.
3.Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Starktotaal.nl te retourneren en de overeenkomst te ontbinden mits de deur geen maatwerk is of bewerkingen heeft.
4.Bij het retour nemen van goederen worden buiten transportkosten, nog omruilingskosten in rekening gebracht. De totale kosten inclusief transport voor de nieuwe bestelling en het retour nemen van de oude bestelling zijn € 50,00 incl. 21% BTW.
5.Mocht om welke reden dan ook gereclameerd worden dat producten retour komen omdat gedacht wordt dat het onjuiste product geleverd is, zullen de kosten die gemaakt worden zoals transportkosten, volledig verhaald worden op de klant. Dit indien de klant door Starktotaal.nl in het ongelijk wordt gesteld na volledig onderzoek. De totale kosten voor het retour nemen van de oude bestelling zijn € 50,00 incl. 21% BTW.
6.Maatwerk-deuren of deuren waar een bewerking aan heeft plaatsgevonden (deze vallen ook onder maatwerk) kunnen niet retour worden genomen.
 
Artikel 7 Garantie :
1.Op de door Starktotaal.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven conform de door de fabrikant afgegeven garanties. De exacte garantiebepalingen van de producten kunt u opvragen bij de afdeling verkoop.
2.Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere garantietermijn in acht worden genomen, dan geldt die kortere termijn als de tussen de klant en Starktotaal.nl overeengekomen garantietermijn.
3.De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Starktotaal.nl en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust te zijn dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.
4.De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming vanStarktotaal.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.
5.De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop. Bewaar daarom altijd uw factuur. De betreffende garantietermijn staat bij elke deurenserie aangegeven. De deur wordt retour gehaald en bij de fabrikant hersteld. Als reparatie niet mogelijk is, dan wordt in overleg nieuwe deur geleverd. Eventuele afhangkosten en overige bijkomende kosten vallen niet onder de garantie en worden daarom niet vergoed. Omdat hout een natuurproduct is kunnen kleur- en structuurafwijkingen voorkomen, deze zijn toegestaan.
6. Starkdeuren dienen binnen 2 weken na levering volledig afgehangen ,behandeld en geschilderd te worden. Veel deuren zijn al voorbehandeld met een grondlak. Deze hoef je alleen, waar nodig te kitten, licht op te schuren en af te lakken in de gewenste eindkleur met een terpentine houdende verf of kwalitatieve verf op waterbasis. Om een goed resultaat te behalen, lak je de deur 2 tot 3 keer, aan alle 6 de kanten. Tussen de behandelingen door de deur licht opschuren en stofvrij maken.

 
Artikel 8 Reclames :
1.De klant dient direct bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde direct te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
2.Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. Na afloop van deze periode zal Starktotaal.nl derhalve nimmer producten retour nemen, ook niet indien de producten niet conform de orderbevestiging geleverd blijken te zijn en met name niet indien de producten niet meer aan de eisen in artikel 6.3 van de algemene voorwaarden blijken te voldoen.
De goederen dienen dan ook bij binnenkomst direct gecontroleerd te worden samen met de chauffeur. De chauffeur kan op dat moment een aantekening maken op de vrachtbrief van eventuele schade. Vooral de glaspaketten zijn gevoelig voor schade, controleer deze goed om achteraf problemen te voorkomen. Breuk van glaspakketten moet direct gemeld worden dit wordt nadien als klacht niet meer in behandeling genomen.
3.Reclames over beschadigingen op of aan het produkt zijn slechts ontvankelijk indien het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest.
4.In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
5.Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.
Artikel 9 Aansprakelijkheid :
1.Indien het door Starktotaal.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje "Garantie" is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal een bedrag groot 2 maal de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
2.Nimmer is Starktotaal.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
3.Evenmin is Starktotaal.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.
 
Artikel 10 Overmacht :
1.Starktotaal.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Starktotaal.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Starktotaal.nl geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Starktotaal.nl daaronder begrepen.
2.Starktotaal.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Starktotaal.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.
3.Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.
 
Artikel 11, Betaling :
1.Levering geschiedt bij voorkeur door betaling voorafgaand aan de feitelijke levering of d.m.v. rembours ten tijde van de levering contant te betalen. Voor de duidelijkheid: Het is niet mogelijk achteraf te betalen.
2.Indien, in afwijking van hetgeen in lid 1 is bepaald, betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Starktotaal.nl, bij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld, met toepassing van artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden, en is de klant de wettelijke rente verschuldigd vanaf de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum.
3.Indien de klant na schriftelijke aanmaning volhardt in de non-betaling, dan wel, na schriftelijke aanmaning, weigert medewerking te verlenen aan alsnog levering op een normale werkdag binnen de normale werktijden binnen 14 dagen na bedoelde schriftelijke aanmaning, is Starktotaal.nl gerechtigd de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen. Alsdan is de klant verschuldigd aan Starktotaal.nl, bij wege van schadevergoeding onder algemene titel, een bedrag groot 50% van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der buitengerechtelijke ontbinding.
4.Wanneer maatwerk-deuren worden besteld, zullen wij u ten alle tijden vragen om een aanbetaling. De aanbetaling is 30% van het factuurbedrag. De overige 70% van het factuurbedrag kan op 3 manieren worden voldaan, te weten: Rembours (contant), Rembours (PIN) en 3 dagen voor levering.
 
Artikel 12, Geschillen :
1.Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Starktotaal.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Starktotaal.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
2.Op elke overeenkomst tussen Starktotaal.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht 

Ontdek Starktotaal - Uw Specialist in Deuren en Beslag

Ontdek Starktotaal - Uw Specialist in Deuren en Beslag

Starktotaal biedt een breed assortiment binnen- en buitendeuren voor utiliteits- en woningbouwprojecten, compleet met passend beslag. Onze nauwkeurige inmeting garandeert de juiste deurmaat, minimaliseert verrassingen en verlaagt faalkosten. Met diverse opties, inclusief HPL- en luxe deuren, en hang- en sluitwerk met optimale prijs-kwaliteitverhouding, montagegemak, gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid, streven we ernaar hoogwaardige materialen tegen gunstige tarieven aan te bieden. Starktotaal - waar kwaliteit, precisie en zorg samenkomen voor uw deurbehoeften.